Contact

0232 763 410

Program de lucru

Luni-Joi: 08:00-16:00 Vineri: 08:00-13:00

Reclamatii deszapezire

0783.228.931

Monitorizare masini

Monitorizeaza activitatea masinilor de colectare in timp real.

Program de functionare

08:00-16:00 - De luni pana vineri. Sambata si Duminica liber

Instant Chat

Raspundem in timp real la solicitarile dumneavoastra

Hotararea nr 33 din 31-03-2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de lnvestitii pentru anul 2015 a S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pascani.

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul  Iasi;

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) si d), ale art. 63, alin. (1 ), lit. c), precum si ale art. 115, alin. (1 ), lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificari si completari ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr.101 /2006, privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata; …

Download – 1 Hotarare – aprobare BVC si Proi
Hotararea nr 95 din 30-06-2015 privind alocarea terenului in suprafata de 2500 mp, situat in extravilanul Municipiul Pascani, identificat in tarlaua 12, parcela 405/1/80 in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte rezultate din activitati de constructii si demolari derulate pe raza UAT Pascani

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul lasi;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, cu modificarile/completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 757 I 2004, pentru aprobarea Normativului terenului privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase modificarile si completarile ulterioare; …
Download – 3 Hotarare – alocare teren 2500 mp
Hotararea nr 125 din 31-07-2015 privind alocarea terenului in suprafata de 2000 mp, situat in extravilanul Municipiului Pascani, identificat in tarlaua 12, parcela 405/1/81 in vederea depozitarii temporare a deseurilor vegetale de pe raza UAT Pascani

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul lasi,

Avand in vedere dispozitiile Hotararii nr.349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.856 din 16 august 2002, privin evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere adresa nr.3952/2015 inaintata de catre S.C. CLP ECC SALUBRITATE S.A., inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 574 din data de 07.05.2015; …
Download – 5 Hotarare alocare teren 2000 mp
Hotararea nr 101 din 30-06-2015-privind modificarea valorii bunurilor proprietate publica a Municipiului Pascani transmise in administrare

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul Iasi,

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) si alin. (4) si ale art. 18 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuie: domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, aprobate prin HG nr. 548 din 08 iulie 1999;

In conformitate cu prevederile art.8, alin. (1) si al in (2) din Legea nr. 82/1991, contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Anexa nr.3 – inventarul bunurilor care apartin domeniului public municipiului Pascani, la Hotararea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniul public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi;

In conformitate cu prevederile art.36, alin. (1 ), alin.(2), lit.c), art. 119 si art. 120, al (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile completarile ulterioare; …
Download – 7 Hotarare modificare valori

Hotararea nr 48 din 31-03-2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiate contracte cu operatorul de salubritate

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judeful Iasi;

Avand in vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 2, alin.(1) si (2), art. 6, alin.(1 ), lit. k), art. 8, alin.(2), art. 25, lit.a) si art. 26, alin.(1), lite), alin.(3), alin.(4), alin.(5) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 1, art. 8, alin.(3), lit.j) si art. 41, alin.(4), lit.c) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 16, alin.(2) din Ordinul ANRSC nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; …

Download – 2 Hotarare – instituirea taxei speciale
Hotararea nr 104 din 31-07-2015 privind aprobarea preturilor/tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor de pe teritoriul Municipiului Pascani la Depozitul Ecologic Tutora Iasi

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul Iasi,

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului Presedintelui ANRSC nr.109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.77/29.07.2011, privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pascani in S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., avand ca unic actionar Municipiul Pascani;
Download – 4 Hotarare majorare pret
Hotararea nr 129 din 31-07-2015privind stabilirea componentei membrilor Consiliului de administratie al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PASCANI

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul lasi,

Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr.14390/29.07.2015, intocmita de Primarul Municipiului Pascani, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;

Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr.14391/29.07.2015, intocmit de Compartimentul Juridic si Contencios, Compartimentul Managementul Resurselor Umane si Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;

Avand in vedere dispozitiile art.36, alin.(1) si (2) lit.d) si alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990, legea societatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; …
Download – 6 Hotarare membri Consiliu Administratie
Hotararea nr 138 din 31-08-2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. CLP ECO­SALUBRIT ATE S.A. Pascani pentru anul 2015

Avand in vedere adresa nr. 8914/21.08.2015, transmisa de S.C. CLP Eco-Salubritate S.A. Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 1117 /21.08.2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. CLP Eco­Salubritate S.A. Pascani nr. 15/21.08.2015;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit.c) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completar..
Download – 9 Hotarare rectificare BVC
Hotararea nr 137 din 31-08-2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Pascani

Consiliul Local al Municipiului Pascani judetul lasi;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; …
Download – 10 Hotarare aprobare ROF

© Copyright 2017 by Eco Salubritate. Creat si dezvoltat de Ava Design Studio

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress